امولسیون قیری POLY PASTA

امولسیون قیری POLY PASTA

مناسب برای عایقکاری دیوار، زیرزمین و سازه های دفنی، پوشش بام، تعمیرات و زیرسازی قبل از عایقکاری

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • اطلاعات بیشتر
  • روش اجرا و مصرف
  • نظرات (0)

توضیحات

امولسیون قیری POLYP ASTA ماده ای تک جزئی خمیری یکنواخت بر پایه امولسیون قیری اصلاح شده است. همچنین امولسیون قیری POLY PASTA از افزودنی های خاص قابل در گرید های معمولی ، اصلاح شده با الیاف و اصلاح شده با پلیمر می باشد . این افزودنی با ASTM D2939 مطابقت دارد.

مصارف امولسیون قیری POLY PASTA:

به عنوان عایق: جهت عایقکاری دیوارها ، زیرزمین ها و سازه های دفنی
به عنوان آسفالت سرد: جهت حفاظت و پوشش نهائی بامها
به عنوان تعمیر و زیر سازی: جهت تعمیرات و زیرسازی قبل از عایقکاری نهائی بسیار مناسب است و ضریب اطمینان کار را چندین برابر بالا می برد.

خواص و مزایا امولسیون قیری POLY PASTA:

قابل رقیق شدن با آب
قابل انعطاف و الاستیک بعد از مصرف و پس از تبخیر آب
پس از خشک شدن ، غیر قابل حل در آب
سهولت در اجرا به سبب رقیق شدن با آب

اطلاعات بیشتر

رنگ

آجری, مشکی

موارد کاربرد

به عنوان آسفالت سرد: جهت حفاظت و پوشش نهائی بامها, به عنوان تعمیر و زیر سازی: جهت تعمیرات و زیرسازی قبل از عایقکاری نهائی بسیار مناسب است و ضریب اطمینان کار را چندین برابر بالا می برد., به عنوان عایق: جهت عایقکاری دیوارها ، زیرزمین ها و سازه های دفنی

ویژگی ها و مزایا

سهولت در اجرا به سبب رقیق شدن با آب, قابل انعطاف و الاستیک بعد از مصرف و پس از تبخیر آب, قابل رقیق شدن با آب, پس از خشک شدن ، غیر قابل حل در آب

چگالی

1 -1/05 g/cm^3

درصد وزنی جامد

56%

قابلیت اشتعال

غیرقابل اشتعال

حلال رقیق کننده

آب

انعطاف پذیری

تا صفر درجه سانتیگراد

مقاومت حرارتی فیلم

70 درجه سانتی گراد

زمان خشک شدن

وابسته به درجه حرارت در 21 تا 27 درجه سانتیگراد تا 24 ساعت

بسته بندی

سطل 18 کیلوگرامی

آماده سازی سطح :

ابتـدا بایـد کلیـه سـطوح سسـت را کـه مانـع ایجـاد پیونـد مناسـب بیـن پوشـش و سـطح مـی شـوند توسـط سـند بلاســت، واتــر بلاســت و یــا ضربــات مکانیکــی و ... بــر طــرف نمــود. آلودگیهــای نظیــر ذرات گــرد و غبــار و چربــی توسـط بـاد، آب و دترجنـت مناسـب بایـد از روی سـطح زدوده شـده و سـپس سـطح مـورد نظـر بـا آب تمیـز - در مـورد سـطوح بتنـی / مصالـح بنایـی - شستشـو داده شـود. در مـورد سـطوح بتنـی و یـا دیگـر مصالـح بنایـی، سـطح بایـد قبـل از اعمـال Poly pasta تـا حـدودی مرطـوب شـود. لازم بـه ذکر اسـت کـه میـزان ایـن رطوبـت بایـد در حـدی باشـد کـه سـطح را نمـدار نمایـد.

روش اعمال :

پـس از بـاز کـردن در ظـرف محتـوی خمیـر، ابتـدا کل خمیربـه مـدت یـک دقیقـه همـزده شـود. سـپس مقـداری از خمیـر را بـا آب تمیـز رقیـق کـرده و بعنـوان پرایمـر بـر روی سـطح اعمـال مـی کنیـم. پـس از خشـک شـدن اولیـه لایـه قبـل، خمیـر Poly pasta را بـر روی سـطح اعمـال کـرده و در صـورت نیـاز لایـه مـت (لایـه تقویـت کننـده) را بـر روی آن نصـب مـی کنیـم. بهتـر اسـت لایـه بعـدی را قبـل از خشـک شـدن کامـل لایـه قبلـی (در حالتـی کـه آب موجـود در سـاختار پوشـش تبخیـر شـده باشـد ولـی سـطح آن کامـلا خشـک نشـده باشـد)، اعمـال مـی کنیـم. ایـن کار سـبب یکپارچگـی بیشـتر لایـه هـای اعمـال شـده بـا یکدیگـر مـی شـود.

میزان مصرف:

1/5-2 kg/m2 در دو لایه

شرایط نگهداری :

در انبار سرپوشیده در دمای 5+ تا 35+ درجه سانتیگراد به مدت 6 ماه قابل استفاده است.

نکات مهم:

پلی پاستا نباید در دمای زیر صفر نگهداری و مصرف شود .

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.


اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “امولسیون قیری POLY PASTA”