پوشش پلی یورتان خطوط لوله POLYPIPE–۸۸۰۲

پوشش پلی یورتان خطوط لوله POLYPIPE–۸۸۰۲

محافظـت خطـوط لولـه نفـت، گاز و آب مدفـون در برابـر خوردگـی در شـرایط بسـیار خورنـده

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • اطلاعات بیشتر
  • روش اجرا و مصرف
  • نظرات (0)

توضیحات

پوشش پلی یورتان خطوط لوله POLYPIPE–۸۸۰۲ پوشـش دو جزئـی ۱۰۰ % جامـد سـخت بـر پایـه رزیـن پلـی یورتـان آروماتیک، قابـل اعمـال بـا اسـپری کـه بـه طـور خـاص بـرای محافظـت خطـوط لولـه نفـت، گاز و آب مدفـون در برابـر خوردگـی در شـرایط بسـیار خورنـده طراحـی شـده اسـت. این محصول مطابق با استاندارد های EN–۱۰۲۹۰ و  IGS–M–TP–۰۲۰–۱ تولید می گردد.

ایـن محصـول بـه عنـوان پوشـش جدیـد خطـوط لولـه، تعویـض پوشـش لولـه، ترمیـم و پوشـش سـرجوش هـا بسـیار مناسـب مـی باشـد. خواص عالـی آن نظیـر مقاومت عالی در برابر خوردگی ، مقاومت شیمیایی مناسب ، نفوذ پذیری بسیار کم ، قابلیت اعمال در محدوده دمایی گسترده ، مقاومـت در برابر ضربه ، سایش و تنش های مکانیکی ، مقاومـت سایشـی و خمشـی، چسـبندگی فـوق العـاده و سـختی بالا ضمن داشتن انعطاف پذیری مناسب ، ایـن محصـول را کامـلا متمایـز مـی کنـد.

پوشش پلی یورتان خطوط لوله POLYPIPE–۸۸۰۲ جهت حفاظت از خوردگی لوله ها، اتصالات، نقاط جوش و … در سطوح فلزی مدفون در خاک و یا روی زمین ، سطوح فلزی مغروق در آبهای شور یا شیرین ، تجهیزات نیروگاهی، پتروشیمی و پالایشگاهی و پوشش سرجوش ها بر روی عایق پلی اتیلن و پلی یورتان مورد استفاده قرار می گیرد.

اطلاعات بیشتر

چگالی جزء A

1.83±0.1 gr/cm³

چگالی جزء B

1.16±0.1 gr/cm³

درصد جامد حجمی

100%

درصد ازدیاد طول

متوسط 10% (مطابق EN-10290)

مکانیزم سخت شدن

واکنش شیمیایی

میزان ترکیبات آلی فرار (VOC)

0 gr/Lit

تعداد اجزا در ترکیب

2

نسبت ترکیب اجزا

A/B= 1.54/1 (نسبت اختلاط وزنی), A/B= 1/1 (نسبت اختلاط حجمی)

پوشش دهی

1 m²/Lit

سختی (Shore D)

78±2

ضخامت اجرا

1000-1500 میکرون

چسبندگی/پیوستگی

3500Psi (مطابق ASTM D4541)

زمان ژل شدن

2.5 دقیقه

زمان خشک شدن سطحی

10-15 دقیقه

ویژگی ها و مزایا

100 % جامد با درصد مواد فرار (VOC) برابر صفر, تامین دوام عالی در محیط های دریائی و صنعتی, جدایش کاتدی بسیار پایین, قابل اعمال با دستگاه های ارزان تر (نسبت اختلاط ثابت), قابل اعمال در ضخامت بالا در یک لایه بدون نیاز به پرایمر, قابلیت اعمال در محدوده دمایی گسترده, قابلیت برگشت به سرویس سریع, مقاوم در برابر ضربه، سایش و تنشهای مکانیکی, مقاومت آبی خوب, مقاومت شیمیایی مناسب, مقاومت عالی در برابر خوردگی, نسبت اختلاط حجمی 1:1 (عدم نیاز به توزین), نفوذ پذیری بسیار کم, واکنش پذیری سریع و زمان پخت کم, چسبندگی و سختی بالا و در عین حال انعطاف پذیری مناسب

موارد کاربرد

تجهیزات نیروگاهی، پتروشیمی و پالایشگاهی, حفاظت از خوردگی لوله ها، اتصالات، نقاط جوش در سطوح فلزی مدفون در خاک و یا روی زمین سطوح فلزی مغروق در آب های شور یا شیرین, پوشش سرجوش ها بر روی عایق پلی اتیلن و پلی یورتان

حفاظت و ایمنی

تمــاس بــا پوســت یــا استنشــاق بخــارات ممکــن اســت باعــث آلــرژی شــود. از لبــاس و ماســک و عینک های مخصـوص و دسـتکش ضـد مـواد شـیمیایی و کـرم محافظتـی اسـتفاده شود

زمان و شرایط نگهداری

24 مـاه در ظـروف در بسـته بـه دور از گرمـای شـدید، یـخ زدگـی و رطوبـت

اختلاط مواد :

پوشـش پلـی یورتـان تحـت هیـچ شــرایطی نبایـد رقیـق گــردد. از حـال مناسـب جهــت تمیـزکاری خطـوط انتقـال مـواد و دسـتگاه اسـتفاده شـود. پیـش از اعمـال، جـزء A توسـط همـزن مناسـب تـا رسـیدن بـه مخلوطـی یکنواخـت مخلـوط گـردد.

آماده سازی سطح :

ســطح بایــد بــه روش های سندبلاســت، گریــت بلاســت، شــات بلاســت و ... تــا درجــه نزدیــک بــه ســفید (1/2Sa 2) و حصــول پروفایــل حداقــل 50-70 میکــرون آمــاده ســازی شــود. ســپس از هــوای خشــک و تمیــز عــاری از روغــن جهــت برطــرف نمــودن ذرات گــرد و غبــار ناشــی از بلاســت اســتفاده گــردد. در حیــن و پــس از سندبلاســت و همچنیــن در حیــن اعمــال پوشــش، دمــای ســطح بایــد حداقــل 3 درجه سانتی گراد بالاتــر از نقطــه شــبنم باشــد. رطوبـت بـالا ممکـن اسـت تاثیـر منفـی بـر چسـبندگی پوشـش بـر سـطح ایجـاد نمایـد.

در شـرایطی ممکـن اسـت گـرم کـردن لولـه هـا مـورد نیـاز باشـد. سـطح بایـد حداکثـر 4 سـاعت پـس از سندبلاسـت پوشـش داده شـود ، در غیـر اینصـورت بایـد عملیـات آمـاده سـازی تجدیـد شـود.

در صورتیکــه میــزان رطوبــت محیــط بیــش از حــد مجــاز باشــد، ممکــن اســت پروســه پخــت پوشــش بــه صــورت کامــل صــورت نگرفتــه و پوشــش بــه خــواص مکانیکــی نهایــی خــود نرســد .

* توصیه می شود سطوح آلوده به نمک قبل از عمل سندبلاست و نیز پس از آن شستشو گردد.

 

اعمال پوشش:

مواد بوسیله اسپری دو جزئی مجهز به المنت حرارتی (Dual feed high pressure / high temperature airless spray) قابل اجرا می باشد. در خصوص لوله های نیازمند به جوشکاری دقت شود که در محل اتصالات یک نوار (بسته به طول cut back) از سطح فلز باید بدون پوشش بماند. در سایر موارد از جمله کوپلینگ ها کل سطح فلز پوشش داده خواهد شد.

توصیه:

پیـش از زمـان اعمـال از بـاز کـردن در ظـرف و تمـاس مـواد بـا رطوبـت خـودداری شـود. اطمینـان از سـیل بـودن کامـل ظـرف بعـد از مصـرف الزامـی اسـت. زمان استغراق یا تدفین لوله ها حداقل 3-5 ساعت پس از اجرا می باشد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.


اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پوشش پلی یورتان خطوط لوله POLYPIPE–۸۸۰۲”