سیستم اطفای حریق آبی

سیستم اطفای حریق آبی

از سیستم اطفای حریق آبی در اطفاء حریق کلاس A و جهت خنک سازی کلاس های B و C استفاده می شود. برخی از کاربردهای آن عبارتند از ساختمان های اداری-مسکونی-تجاری، هتل ها، موزه ها، پارکینگ ها، ترانس های برق، تانک ها و مخازن نگهداری سوخت و مواد شیمیایی، کشتی ها، بنادر، انبارها

قسمتهای اصلی این سیستم عبارتند از:

– مخزن یا استخر نگهداری آب

– پمپ های آتش نشانی

– اسپرینکلر یا اسپری آب

– شیرهای کنترلی مانند Deluge Valve، Wet Valve، Dry Valve