سیستم اطفای حریق گازی

سیستم اطفای حریق گازی

سیستم اطفای حریق گازی نقش مهمى در اطفاى حريق به ويژه در مواردى كه ساير اطفاء كننده ها (به عنوان مثال سيستم هاى آبى) قادر به اين كار نيستند دارد. در سا لهاى اخير و پس از ممنوعيت هالون از سال 1994، تلاش هاى بسيارى جهت معرفى و به كارگيرى گازهاى ديگر صورت گرفته است. طیف متنوعی از گازهای مورد تایید سازمانهای ISO و NFPA گاز از انواع گازهاي بي اثر  IG01 ، IG100 ، IG55 و گازهاي هالوكربني  HFC 227ea ،dیا NAF S125 و HFC 125 یا FM200  در سیستم اطفای حریق گازی مورد استفاده قرار می گیرند.

هیچ محصولی که با محصول شما تطبیق داشته باشد یافت نشد.