سیستم های آتش بند و دودبند

سیستم های آتش بند و دودبند

سیستم های آتش بند و دودبند یکی از عناصر مهم حفظ  ایمنی یک سازه در هنگام وقوع حریق می باشد به این دلیل که یکی از راههای گسترش حریق در ساختمان ها از محل داکتهای تاسیساتی (برقی و مکانیکی ) می باشد.فضاهایی همچون داکت ها و اتاق های برق و بازشوهای موجود در سقف و فضاهای حد فاصل سقف و نما به عنوان نقاط پر خطر شناخته شده و احتمال سرایت حریق و مشتقات چهارگانه ( دود آتش و گاز های سمی و حرارت ) در آنها بیشتر از سایر نقاط می باشد . بدون در نظر گرفتن نحوه شکل گیری، شعله های آتش باعث اشتعال و از بین رفتن روکش پی وی سی کابل های برق وسایر کابل های دیگر (که در تمامی بخش های سازه ها وجود دارند) ونیز سایر مواد سوختنی همچون لوله های پی وی سی شده و سرایت حریق از یک ناحیه به ناحیه دیگر در مدت زمان بسیار کمی اتفاق می افتد.
دود بعنوان یکی از مشتقات حریق از مسیر های اشاره گردیده که در تمامی بخشهای ساختمان وجود دارد به سرعت قبل از رسیدن شعله های آتش خود را به طبقات و فضاهای دیگر رسانده و موجب خسارات جانی و مالی می شود. بنابرین استفاده هوشمندانه از سیستم آتش بند و دودبند مناسب می تواند کمک فراوانی در حفظ سرمایه های انسانی و مادی در هنگام آتش سوزی نماید.