دتکتور ترکیبی (Multi Sensor)

دتکتور ترکیبی (Multi Sensor)

دتکتور ترکیبی (Multi Sensor) دارای سنسورهایی برای تشخیص حریق به روش های گوناگون است. به این معنا که عملکرد سنسورهای این نوع دتکتور، ترکیبی از عملکرد دو یا چند سیستم تشخیصی مستقل است. به طور مثال دتکتور ترکیبی دود و حرارت از یک سنسور برای تشخیص دود و یک سنسور دیگر برای تشخیص حرارت استفاده مي کند و در محل هایی مانند اتاق های بايگانی و کتابخانه ها که هم امکان وجود دود و هم حرارت هست به کار مي روند.