رزین های تزریقی

رزین های تزریقی

رزین های تزریقی کاربردهای گسترده ای در ترمیم های اساسی پروژه های ساخت و ساز دارند و در پروژه های گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرند.

رزین تزریقی اپوکسی دارای مقاومت بالا و مدول الاستسیته نسبتا بالا می باشد. چسبندگی رزین تزریقی اپوکسی به بتن به اندازه ای می باشد که با اجرای مناسب قابلیت بازگرداندن استحکام سازه ای اولیه بتن ترک خورده را دارند. به دلیل مدول الاستسیته بالای رزین تزریقی اپوکسی و تردی و شکنندگی این رزین پس از جامد شدن ،از آن نمی توان برای ترمیم ترک های فعال استفاده نمود. از رزین اپوکسی می توان برای ترمیم ترک های افقی ( در مواردی به صورت ثقلی) و ترک های افقی یا عمودی به کمک تجهیزات تزریق و پکر گذاری استفاده نمود.

رزین تزریقی پلی یورتان برای استفاده در ترمیم ترکهایی که امکان جابجایی های کوچک خواهند داشت یا به عبارتی ترک های فعال بسیار مناسب است. از رزین های پلی یورتان تک جزئی و دو جزئی همچنین برای ترمیم و آب بندی و حذف نشت آب از ترک ها و درزهای بتن استفاده می شود. در استفاده از این رزین ها باید از راهنمایی مشاورین مجرب کمک گرفت زیرا هنوز استاندارد مدون و تایید شده ای مانند آنچه که برای رزین های اپوکسی وجود دارد در دسترس نیست.