آب بندی فوری

آب بندی فوری

در مواردی جهت آب بندی محل نشتی بوجود آمده در بتن باید در ابتدا برای جلوگیری از وقوع خرابی های بیشتر از مواد آب بندی فوری بتن یا در اصطلاح آنی گیر ها استفاده نمود و سپس با کنترل نشتی آب از محل ترک اقدام به اعمال روش های دایمی آب بندی نمود. بطور معمول این گونه مواد شامل رزین های تزریقی بر پایه پلی یورتان و ملات های آنی گیر بر پایه سیمان می باشند که در مجاورت با آب یا رطوبت واکنش نشان داده و افزایش حجم پیدا می کنند.