متریال ترمیمی

متریال ترمیمی

امروزه ترمیم سازه ها بخش الزامی و ضروری از ساخت و بهره برداری می باشد که به کمک طیف گسترده ای از متریال ترمیمی قابل انجام است . بسیاری از متخصصین معتقد هستند که تعمیرات و ترمیم های اصولی تا حدود 95 درصد می تواند باعث بازگرداندن شرایط اولیه به سازه گردد. عملیات ترمیم فقط هنگامی که روش و تکنیک به صورت صحیحی انتخاب و اجرا به دقت انجام پذیرد، نتیجه بخش خواهد بود . تعمیر و یا روش ساخت اشتباه و ناموثر و با مهارت کم، باعث ترمیم بی کیفیت می گردد. ترمیم نادرست و غیر اصولی و یا استفاده از مواد و متریال نا مناسب و نیروی کار غیر حرفه ای و آموزش ندیده فقط منجر به هدر دادن وقت ، سرمایه و انرژی خواهد شد و ترمیم درست و اصولی مدت زمان بهره برداری از سازه موجود را به طرز موثری افزایش خواهد داد.