عایق رطوبتی

عایق رطوبتی

عایق رطوبتی ماده ای است که باعث جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت به سطوح و دیواره ها می گردد . یکی از مهم ترین معیارها برای انتخاب عایق ، ضد خوردگی و پوسیدگی بودن آن است زیرا عایق در تماس مستقیم با نم و رطوبت قرار دارد. امروزه عایق های رطوبتی دسته بسیار بزرگی از محصولات سنتی و نوین را شامل می شوند که رویکرد وندورمت معرفی و بررسی محصولات نوین عایق رطوبتی است که نسبت به محصولات سنتی کارایی و عملکرد بهتر و موثرتری را از خود ارایه می دهند و انعطاف پذیری بیشتری را در شرایط کاربری و استفاده استفاده دارند.