گروت سیمانی (Grout G2)

گروت سیمانی (Grout G2)

گروت سیمانی (Grout G2) یک پودر پایه سیمانی آماده است و برای استفاده تنها نیاز به اختلاط با آب دارد. گروت G2 خاصیت انبساط کنترل شده ای دارد و پس از عمل آوری حجم آن برابر یا کمی بیش از حجم مخلوط اولیه است. استاندارد  ASTM C1107 الزامات و مشخصات گروت های G2 را ارایه می کند. گروت های G2 به طور کلی برای انتقال بار در زیر سازه ها و تجهیزاتی به کار می رود که فقط دارای بار استاتیکی باشند و بار دینامیکی نداشته باشند. برای بار های دینامیکی استفاده از گروت های تیپ G3 توصیه می شود.