ملات خودتراز شونده

ملات خودتراز شونده

ملات خودتراز شونده یک ملات تک جزئی یا دو جزئی بر پایه سیمان و رزین های پلیمری خاص  می باشد که برای هم سطح کردن سطوح کف و سقف در ضخامت های پایین و با داشتن مقاومت فشاری مناسب و چسبندگی به سطح بتن و یکنواختی برای اجرای عملیات کف سازی در سطوح مختلف استفاده می گردد. این ملات در موارد متعددی نظیر: کف سازی کارگاه ها،سوله ها و کارخانجات ، زیرسازی کف های ساختمان قبل از نصب پوشش نهایی ، تراز کننده کف سالن ها و سطوح ناهموار ، کف سازی کارگاه ها،سوله ها و کارخانجات ،کف سازی پیاده رو ها ، تعمیرگاه ها و زمین های ورزشی و… مورد استفاده قرار می گیرد.