فوق روان کننده

فوق روان کننده یا افزودني كاهنده آب به مقدار زياد (Water reducing admixture-high range) که در نام گذاری استاندارد ASTM C494 به نام Type F نام گذاری شده است.
اين مواد كه به عنوان فوق روان كننده ها نام گذاری مي شوند، باعث كاهش آب مورد نياز براي ساخت بتن به مقدار 12 درصد يا بيشتر مي شوند و نسبت به روان کننده های Type A از قدرت روان کنندگی بسیار بيشتري برخوردارند.
در نام گذاری های تجاری این افزودنی ها با نام سوپر روان کننده یا ابر روان کننده و همینطور superplasticizer هم نامگذاری می شوند.