فوق روان کننده دیرگیر

افزودني فوق روان کننده دیرگیر (Water reducing admixture -high range & Retarding)
که در نام گذاری استاندارد ASTM C494 به نام Type G نام گذاری شده است.
اين مواد كه به عنوان فوق روان كننده – ديرگير شناخته مي شوند، ضمن آنكه باعث كاهش آب مورد نياز براي ساخت بتن به مقدار 12 درصد يا بيشتر مي شوند، زمان گيرش را نيز به تاخير مي اندازند و نسبت به Type D از قدرت بيشتري برخوردارند. در نام گذاری های تجاری این افزودنی ها با نام سوپر روان کننده یا ابر روان کننده هم نامگذاری می شوند.