افزودنی دیرگیر کننده

افزودنی دیرگیر کننده

افزودنی دیرگیر کننده بتن یا تاخير دهنده گيرش (Retarding admixture)
این افزودنی در نام گذاری استاندارد ASTM C494 به نام Type B نام گذاری شده است.
اين مواد كه به نام ديرگير بتن شناخته مي شوند، باعث به تعويق افتادن زمان گيرش اوليه و نهائي بتن مي شوند که در نهایت منجر به افزایش کارپذیری بتن می شود.