افزودنی دیرگیر کننده و کاهنده آب

افزودنی دیرگیر کننده و کاهنده آب (Water reducing & Retarding admixture)
که در نام گذاری استاندارد ASTM C494 به نام Type D نام گذاری شده است.
اين مواد كه به روان كننده – ديرگير بتن موسوم هستند، ضمن اينكه مقدار آب مورد نياز براي ساخت بتن را كاهش مي دهند، باعث به تعويق افتادن زمان گيرش اوليه و نهائي بتن نيز مي شوند .