افزودنی زودگیر کننده

افزودنی زودگیر کننده بتن یا تسریع دهنده گيرش (Accelerating admixture)
که در نام گذاری استاندارد ASTM C494 به نام Type C نام گذاری شده است.
اين مواد كه به نام زودگير بتن یا شتاب دهنده گیرش بتن مشهور مي باشند، باعث كاهش زمان گيرش اوليه و نهائي بتن و تسريع در روند كسب مقاومت در سنين كم بتن مي شوند .