توربین های بادی جدید ژاپنی با توانایی تولید برق و محافظت از ساحل